Verlof en verzuim

Absentie

Op de eerste dag van afwezigheid wegens ziekte, én alle daaropvolgende ziektedagen melden ouders/verzorgers deze afwezigheid vóór 8.30 uur door het invullen van het digitale formulier afwezigheidsmelding op het beveiligde Ouderportaal.

Gaat een leerling gedurende de lesdag ziek naar huis, dan meldt hij/zij zich af bij het opvanglokaal (019). De medewerkers van het opvanglokaal nemen contact op met de ouder/verzorger voordat de leerling naar huis kan. Bij geen gehoor krijgt de leerling een brief mee. Graag ontvangen wij bij thuiskomst van uw zoon/dochter uw bevestiging dat hij/zij goed thuis is aangekomen. Lukt dit niet meer dezelfde dag, dan verzoeken wij u om dit de volgende dag voor 8.30 uur aan ons door te geven.

Wanneer een leerling ten gevolge van ziekte langdurig afwezig is, nemen de ouders/verzorgers contact op met de mentor. In overleg met de teamleider, mentor, ouders/verzorgers en de leerling wordt gekeken wat er nodig is om onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te beperken.

Overige absentie

Afwezigheid gedurende een of meer lesuren in verband met bijvoorbeeld doktersbezoek of het afleggen van een rijexamen dient door de ouder/verzorger uiterlijk ’s ochtends voor 8.30 uur te worden gemeld door middel van het invullen van het digitale formulier afwezigheidsmelding op het Ouderportaal. Meldingen kunnen voorafgaand aan de afwezigheid gedaan worden als de de afwezigheid eerder bekend is.
Niet meedoen met gymnastiek als gevolg van blessures en dergelijke dient aan het begin van de gymles schriftelijk aan de gymnastiekdocent te worden gemeld. De docent bepaalt vervolgens in hoeverre de leerling actief kan meedoen aan de gymles.

Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties

Verlof buiten de schoolvakantie vraagt u aan door het volledig invullen van het digitale formulier aanvraag verlof buiten schoolvakantie .

De vastgestelde schoolvakanties staan op de website. Wij verzoeken ouders dringend zich aan deze vakantieroosters te houden en geen verlof buiten de vakanties aan te vragen. De leerplichtwet is hierover zeer duidelijk: verlof om op vakantie te gaan is slechts toegestaan als het specifieke beroep van één van de ouders het niet mogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder specifieke beroepen verstaat de leerplichtwet beroepen in de agrarische en de toeristische sector, in de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, zoals in de zeevaart. Bovendien mag het extra verlof slechts eenmaal per schooljaar worden verleend en niet gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij belangrijke omstandigheden is extra verlof alleen mogelijk volgens onderstaande richtlijnen.

  • de leerling moet voldoen aan een wettelijke verplichting of moet een medische afspraak nakomen voor zover deze niet buiten schooltijd kan plaatsvinden. De duur van het verlof is afhankelijk van de duur van de verplichting;
  • de leerling wil een huwelijk van familie tot en met de 3e graad van het kind (ouders, (over-) grootouders, broers/zusters, ooms/tantes) bijwonen. Het verlof bedraagt een dag of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten; de leerling is aanwezig bij een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. De duur van het verlof is ten hoogste een dag;
  • er is sprake van een 25- en 40-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. Het verlof duurt ten hoogste een dag.

Verzoeken om extra verlof kunnen en mogen we bijna nooit honoreren. Wij zijn verplicht extra verlof te melden bij de leerplichtambtenaar