Coronavirus

Coronavirus


De meest recente berichtgeving over het Coronavirus houden wij bij op deze pagina.

Klik hier voor informatie over de opvang van kinderen voor ouders/verzorgers met een cruciaal beroep.

https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/jeugd_en_onderwijs/Coronavirus_en_kinderopvang

 

Bericht van 27 mei

Beste ouders en verzorgers, beste leerlingen,

 

Premier Rutte heeft groen licht gegeven voor een versoepeling in het voortgezet onderwijs. Ook op het DevelsteinCollege is gewerkt aan de mogelijkheden om leerlingen fysiek naar school te laten komen. We zijn blij dat we de leerlingen weer in kleine groepjes kunnen ontvangen.

Het onderwijs vanaf 2 juni

In een school met 1500 leerlingen de richtlijnen van het RIVM uitvoeren is een ingewikkelde opdracht. Naast de maatregel om anderhalve meter afstand te houden, zijn er aanvullende eisen op het gebied van desinfecteren, verplaatsingen, ventileren enz. Het blijft dus zoeken naar een evenwicht tussen kinderen en personeel veilig binnen de school te laten bewegen en toch fysieke afspraken te maken. In verband met de afsluitende toetsweek die begint op 29 juni, ligt de nadruk na 1 juni op de theorievakken, maar we proberen ook praktijkvakken in het rooster te zetten. 

Voor de komende vier weken zullen we daarom werken met de volgende afspraken.

·         Op maandag, woensdag en vrijdag zijn er online lessen waarvoor de leerlingen net als in de voorgaande weken thuis de lessen volgen. Deze lessen zijn bedoeld voor de hele klas of lesgroep.

·         Op dinsdag en donderdag zijn er lessen op school. De leerlingen in klas 1, 2 en 3havo/vwo van de onderbouw worden door de mentor uitgenodigd. Alle leerlingen komen aan bod, maar de leerlingen die meer moeite hebben met bepaalde vakken zullen wellicht een extra uitnodiging ontvangen. Deze lessen zijn bedoeld voor de aanwezige leerlingen op school. De leerlingen die thuis zijn op deze dagen, werken zelfstandig aan huiswerkopdrachten.

·         De bovenbouwleerlingen uit klas 3t, 4 en 5 worden door de vakdocent uitgenodigd. De leerling kan vanuit het principe van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, ook zelf aanvragen de les te bezoeken. 

·         Voor sommige praktijkvakken zijn er aanvullende lessen die op alle dagen kunnen plaatsvinden.

·         De lessen zijn terug te vinden in SOM en rooster online.

·         De namen van de leerlingen die tijdens een les worden uitgenodigd, zijn vooraf terug te vinden in het huiswerkveld van SOM.

We gaan ervan uit dat de leerlingen zich houden aan de regels rondom de anderhalve meter en andere voorschriften. Leerlingen zijn alleen op school voor de lessen. Zijn de leerlingen klaar met de lessen, dan gaan ze zo snel mogelijk naar huis. Hebben leerlingen een tussenuur, dan moet deze in de aula worden doorgebracht, waar surveillanten aanwezig zijn. Op afspraak kan de leerling in het bètalab werken. 

Zie ook het filmpje om duidelijk te maken aan welke afspraken leerlingen zich moeten houden.

 

https://youtu.be/MMgQn0aYU20 

 

Afsluitende toetsweek

Eerder hebben we al gecommuniceerd dat er een afsluitende toetsweek zal komen. De leerlingen zijn inmiddels op de hoogte van de stof die behandeld wordt tot en met 26 juni. Voor de toetsweek van de onder- en middenbouw (klas 1, 2 en 3havo/vwo) geldt dat elke sectie één toets van 50 minuten kan geven. Leerlingen in de bovenbouw hebben een aangepast PTA en kunnen per vak één toets krijgen van maximaal 100 minuten. De leerlingen kunnen eventueel ook op een andere manier de stof afronden voor een cijfer. Die informatie komt van de vakdocent. Leerlingen die werken met een PTA hebben recht op twee herkansingen na de toetsweek.

Enquête

We horen nog steeds wisselende geluiden vanuit de ouders en de leerlingen over de belastbaarheid. Sommige leerlingen hebben een overvol programma, terwijl andere leerlingen het relatief rustig hebben. Volgende week zullen we onder de kinderen een enquête uitzetten om een beeld te krijgen van het geheel. De enquête zal ons ook hopelijk meer leren over de werkwijze van de online lessen en wat er in de toekomst gebruikt kan worden. Voor het schooljaar 2020/2021 zijn we ook druk bezig met een aanpassing van het rooster om meer leerlingen buiten de lessen om te kunnen helpen met achterstanden.

Bevorderingsregeling

Er komen veel vragen op ons af met betrekking tot de bevordering. Voor die regeling verwijs ik naar de tekst onderaan de brief.

Ik wens u en jullie veel succes voor de komende weken.

Namens de schoolleiding, 

met vriendelijke groet,

Matthijs den Haan

Rector

 

Bijlage bevorderingsregeling

Bevorderingsregeling schooljaar 2019/2020

De coronacrisis heeft in het schooljaar 2019/2020 geleid tot ingrijpende gevolgen voor het onderwijsproces. Een deel van de lessen zijn niet gegeven en/of online gegeven. Leerlingen hebben niet de kans gehad om eventuele achterstanden in te halen en er is geschrapt in het aantal toetsen. De schoolleiding gaat daarom coulant om met de overgang volgens onderstaande regeling.

De bevordering is een besluit dat aan het einde van het schooljaar genomen wordt door de teamleider, de mentor en in sommige gevallen de decaan. De mentor verzamelt voorafgaande aan de besluitvormende vergadering zoveel mogelijk gegevens om een goed oordeel te kunnen vellen. Bij de beslissing wordt er rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis.

1. De bevordering vindt plaats volgens de reguliere norm. 

2. Indien een leerling niet wordt bevorderd, komt de leerling in bespreking en wordt er gekeken naar:

a. Resultaten in de laatste toetsweek, resultaten behaald tot aan 18 maart 2020 en eerder uitgebrachte adviezen.

b. Inzet en motivatie (digitale aanwezigheid, inzet, aanleveren materiaal enz.).

c. Perspectief op basis van het leerlingdossier.

Bij de bespreking is het uitgangspunt het perspectief dat een leerling heeft in het volgende schooljaar. De kans op succes in het nieuwe schooljaar is dus leidend. Vakken die een leerling heeft laten vallen, kunnen minder zwaar meewegen bij de beslissing. De achterstanden die zijn opgetreden door de coronacrisis, hoeven geen belemmering te zijn om bevorderd te worden.

Daarbij heeft de docent de behaalde cijfers genoteerd in SOM, inclusief de cijfers voor formatieve toetsen met een weging nul en in een aparte kolom de inzet die de leerlingen hebben gepleegd vanaf de periode maart – juni gedurende de coronacrisis.

3. De bevordering is een besluit. De vakdocenten worden van het verloop op de hoogte gehouden en indien nodig, om hun mening gevraagd. De uitkomsten worden eerst gedeeld met de vakdocenten, daarna met de ouders en leerlingen.

Ouders en/of leerlingen die een bezwaar willen indienen krijgen t.z.t. te horen hoe dat kan plaatsvinden. 

Richtlijnen van het bezwaar:

Ouder en leerling tonen aan waarom het besluit onrechtvaardig is. In overleg met de teamleider zetten ouder en kind op papier waarom ze het besluit onrechtvaardig vinden en op welke manier de leerling volgend schooljaar succesvol gaat afronden.

De teamleider en mentor zetten kort op papier wat de argumenten zijn om de leerling niet te bevorderen.

Een onafhankelijke commissie velt een definitief oordeel over beide zienswijzen.

 

 

Onderstaand de brief die 8 mei naar leerlingen en hun ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het is jullie uiteraard niet ontgaan: ook de middelbare scholen gaan weer open. Met inachtneming van de juiste voorwaarden hervatten wij de lessen met ingang van 2 juni. Tot die tijd gaan we door met onlinelessen.

Onderwijs na 1 juni
Achter de schermen zijn wij al enige tijd bezig met het uitwerken van het anderhalvemeteronderwijs. Hierin nemen wij de adviezen van de brancheorganisaties VO-raad en Verus ter harte. De exacte invulling is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat het hervatten van onderwijs op school in kleine groepen zal plaatsvinden en gecombineerd blijft met onlineonderwijs. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM om de risico’s te minimaliseren en iedereen een veilige leeromgeving te bieden. De brancheorganisaties wachten de ervaringen af van het basisonderwijs die komende week de scholen weer openen. Adviezen die daaruit volgen zullen wij uiteraard verwerken in ons plan voor de periode vanaf 2 juni. Het is een behoorlijke uitdaging om dit met het huidige aantal leerlingen voor elkaar te krijgen. Daarom doen wij het stap-voor-stap. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de concrete invulling van de organisatie en de vorm van het onderwijs.

Afsluitende week
In de periode vanaf 29 juni vindt een afsluitende week plaats waarin leerlingen de stof van de verschillende vakken afsluiten, al dan niet middels een eindtoets. Er leven ook veel vragen over de bevordering. We kunnen wel alvast meegeven dat we een aangepaste bevorderingsregeling hanteren die gebaseerd zal zijn op de cijfers die tot nu gehaald zijn, de inzet van de leerlingen, de beoordelingen bij de afsluitende toetsweek en de motivatie van de leerling. Het blijft dus belangrijk dat leerlingen hun werk bijhouden en blijven leren! Uiterlijk 15 mei ontvangen de leerlingen van hun docenten bericht over de stof die zij in de afsluitende week moeten beheersen, zodat er ruim de tijd is om deze goed voor te bereiden.

Tot slot…
De versoepelende maatregelen van de overheid geven wat meer vrijheid en mensen hebben daar behoefte aan. Wij ook. Wij missen onze leerlingen en collega’s, de energie binnen school. Het geeft echter ook energie om te zien dat iedereen het schoolritme na de vakantie weer goed heeft opgepakt. Een groot compliment daarvoor en ik wil jullie ook vooral oproepen om dat te blijven doen. Houd vol!

Ik wens jullie een prettig weekend in goede gezondheid!

Hartelijke groet,

Matthijs den Haan
Rector


Onderstaand de brief die 17 april naar leerlingen en hun ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouders en verzorgers, beste leerlingen,

Eerst wil ik me richten tot de leerlingen. En omdat ik heb begrepen dat er veel informatie naar jullie toekomt, zal ik het kort houden.

Beste leerling,

Jullie doen het goed! Houd vol want ook na de vakantie verwachten we een aangepast lesprogramma met thuisonderwijs. Probeer afstand te houden en blijf gezond!

Voor de liefhebbers die verder willen lezen, onderstaand vervolg.

Een maand geleden werden we geconfronteerd met een voor ons allen, onbekende situatie. De scholen gingen dicht en de opdracht was om in hele korte tijd online onderwijs te starten. Het onderwijshart van alle collega’s wilde ook les blijven geven. Een hele opgave maar ik durf te beweren dat de operatie in mijn ogen erg succesvol is geweest.

Een pessimist kan de nadelen benoemen, maar ik ben een geboren optimist en ik wil vooral kijken naar wat er wel bereikt is en leren van wat beter kan. Ondanks alle belemmeringen kunnen we trots zijn op wat we in een maand bereikt hebben. Ik ben ook dankbaar voor de rol die ouders in deze bijzondere situatie noodgedwongen op zich hebben genomen; de begeleiding en hulp bij het thuisonderwijs.

Deze week waren er gelukkig weer leerlingen in school om hun schoolexamen af te ronden. Een school moet leven en bruisen en ook al missen we dat nu, er komen weer betere tijden.

De vakantie staat voor de deur en normaal gesproken leefden jullie misschien wel toe naar gezellige activiteiten en vakantieplannen voor de meivakantie. De 1,5 meter-samenleving is voorlopig niet weg te denken en al die mooie plannen worden geparkeerd. De komende week horen we meer over de maatregelen na 28 april, maar we kunnen wel raden dat de hele leerlingenpopulatie voorlopig niet (tegelijkertijd) op school zal komen. Op 4 mei zijn er geen lessen en bespreken we met de docenten de situatie van dat moment. Houd je mail in de gaten voor nadere informatie over het onderwijs na de meivakantie! Ondanks dat de vakantie anders zal zijn, wens ik jullie een goede vakantie toe met veel rust en ontspanning.

Tot slot wil ik jullie attent maken op de volgende website. Mocht er gelegenheid zijn om het eens te bekijken, dan nodig ik jullie daarvoor van harte uit.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/breng-gezonde-school-naar-de-huiskamers-van-leerlingen

Blijf gezond, blijf in contact en rust goed uit!

Namens de schoolleiding,

Matthijs den Haan
Rector

 

Onderstaand de brief die 3 april naar leerlingen en hun ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

De bekendmaking van de overheid de maatregelen rondom corona tot tenminste 28 april te handhaven, zal niemand hebben verrast. Toch zal het voor menigeen even slikken geweest zijn. Wij realiseren ons dat thuisonderwijs veel vraagt van onze leerlingen en van hun ouders. Zelfdiscipline, een rustige werkplek, social distancing; het vraagt veel van de maatschappij. Juist daarom waarderen wij het enorm dat het merendeel van onze leerlingen zich zo goed inzet en zijn wij blij met de hulp en steun van ouders op de achtergrond. Wij schreven het al eerder: corona bestrijden we samen. Het is niet altijd makkelijk en de ene dag zal beter verlopen dan de andere.

Ook voor docenten is deze vorm van onderwijs nieuw. Ik ben trots op de wijze waarop zij dit tot heden hebben opgepakt. Nu de periode voor een maand wordt verlengd, brengen wij extra structuur in de online lessen. Vanaf aanstaande maandag geldt daarom:

 • Het rooster blijft gehandhaafd met een onderscheid tussen instructielessen en vragenlessen.
 • Een instructieles is een les waarbij leerlingen verplicht online aanwezig zijn. Absenten bij deze lessen houden wij bij in SOM. Dit betekent niet dat een instructie een hele les duurt. Indien mogelijk, gaan leerlingen na de instructie meteen aan de slag met het opgegeven werk, zodat zij dit binnen de les af kunnen ronden.
 • Een vragenles is een les waarin de docent online bereikbaar is voor vragen. Hier zit geen verplicht karakter aan vast, maar het is wenselijk om de lessen bij te wonen. Tijdens dit lesuur kunnen leerlingen terecht voor extra uitleg over de lesstof of met vragen over het huiswerk.
 • De docent geeft in SOM aan welke les valt onder instructie of onder vragen, zodat leerlingen weten waar zij aan toe zijn.

Openingstijden
Binnenkort starten de schoolexamens. Examenleerlingen ontvangen hierover apart bericht.  Wanneer de school weer opengaat voor lessen aan alle leerlingen, is op dit moment niet bekend. Achter de schermen werken wij hard aan verschillende scenario’s, zodat wij direct kunnen handelen zodra het overheidsbesluit hierover bekend is. Wel zal het studiecentrum geopend worden voor leerlingen die een boek willen inleveren of lenen. Het studiecentrum is open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 11.00 uur.

Toetsen
We starten in eerste instantie met formatieve toetsen (het cijfer telt niet mee) om inzicht te krijgen in de fase waarin onze leerlingen zich momenteel bevinden. Wij verwachten dat de komende weken ook reguliere toetsen digitaal afgenomen gaan worden. We willen daarom benadrukken dat het van belang is het schoolwerk thuis goed bij te houden om achterstanden te voorkomen.

Zorg
Naast het dagelijkse onderwijs, hebben wij ook een zorg- en signaleringsplicht. Het kan zijn dat leerlingen structuur en regelmaat missen en thuis niet de ruimte en rust hebben zelfstandig te kunnen werken. Onze mentoren en leerlingbegeleiders staan voor die leerlingen klaar en waar mogelijk zullen we voor hen de juiste opvang regelen. Vanaf volgende week starten we met noodopvang voor de leerlingen die dit echt nodig hebben. De mentor is hiervoor degene die benaderd kan worden.

Contact
We missen onze leerlingen! Daarom willen wij d.m.v. de mentorlessen via Microsoft Teams leerlingen met elkaar en met de mentor in contact blijven brengen. Elke leerling kan met zijn/haar schoolaccount gratis inloggen. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een social talk, om ervaringen uit te wisselen, elkaar om hulp te vragen of om een hart onder de riem te steken. We realiseren ons dat de situatie waarin we afstand moeten houden langer duurt en de behoefte aan onderling contact neemt daarentegen toe. Neem daarom vooral deel aan de online (mentor)lessen en help elkaar waar het kan.

Tot slot wens ik jullie een fijn weekend in goede gezondheid en heel veel succes komende week met alle werkzaamheden.

Hartelijke groet,

namens de schoolleiding,

Matthijs den Haan
rector

 

Onderstaand de brief die 24 maart naar examenleerlingen en hun ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Vanmorgen bereikte ons het volgende bericht. Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers van onderwijs Van Engelshoven en Slob bekendgemaakt.
Het betekent dat er aan scholen meer tijd en ruimte wordt geboden, in ieder geval tot begin juni. Die tijd en ruimte gaan we benutten om het afronden van het schoolexamen voor de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is op dit moment nog niet bekend welke regels gaan gelden voor het schoolexamen en hoe wij daar als school invulling aan gaan geven. Exacte informatie volgt later.
We willen daarbij vooral rekening houden met voldoende mogelijkheden de schoolexamens veilig af te nemen en voldoende momenten van afname te bieden. Herkansingen zijn op deze manier ook beter te organiseren.
U zult begrijpen dat we met deze maatregelen de tijd nemen om te bepalen wat een zorgvuldige afronding van het schoolexamen zal zijn. Voor nu betekent het dat we alle schoolexamens tot nader order opschorten. Alleen mondelinge schoolexamens die op afstand worden afgenomen, gaan gewoon door. Verslagen van praktische opdrachten kunnen digitaal worden ingeleverd. Over alle andere schoolexamens krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.
We realiseren ons dat het weer een beroep doet op de flexibiliteit en inzet van de leerlingen en de medewerkers. Dat vinden we vervelend, maar het biedt ook kansen. Nu hebben leerlingen nog een zeer reële kans om een volwaardig diploma te halen. We rekenen op jullie en uw begrip.


Met vriendelijke groet,

Matthijs den Haan
Rector

 

Onderstaand de brief die 16 maart naar ouders/verzorgers is verstuurd.

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Aansluitend op de berichtgeving van gisteravond, informeren wij jullie over de belangrijkste aandachtspunten voor dit moment. In vervolg op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet hebben wij onderstaande maatregelen genomen om op korte termijn digitaal onderwijs aan te kunnen bieden.

Het DevelsteinCollege is gesloten van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april voor alle leerlingen, behalve voor examenleerlingen. Zij krijgen hierover apart bericht.

Lessen

 • Dinsdag 17 maart overleggen docenten over de invulling van het onderwijs voor hun vak dat wij met ingang van woensdag 18 maart aanbieden.

 • Vanaf woensdag 18 maart geldt het basisrooster in SOM voor docenten en leerlingen. Dit betekent dat docenten op de reguliere lestijden digitaal bereikbaar zijn voor leerlingen en hen instrueren over de lesstof. Docenten maken gebruik van verschillende manieren om leerlingen digitaal te ondersteunen.

 • Leerlingen zijn ook digitaal bereikbaar binnen hun reguliere lesuur. U zult begrijpen dat het voor ons een nieuwe situatie is om het onderwijsprogramma digitaal aan te bieden. Het isbelangrijk dat leerlingen regelmatig hun schoolmail en de berichtgeving via SOM checken. We verwachten dat leerlingen zelfstandig werken aan de huiswerkopdrachten. Wij hopen dat de ouders/verzorgers hierbij een begeleidende rol willen spelen.

Toetsweek
De derde toetsweek vervalt voorlopig.

Activiteiten
Alle activiteiten tot en met vrijdag 17 april (start meivakantie) vervallen. Denk aan sportdagen, DDD, excursies, uitstapjes en andere buitenschoolse activiteiten.  

Bereikbaarheid
Telefonisch zijn wij uitsluitend van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar. Per mail zijn wij bereikbaar via info@develsteincollege.nl. Wij doen een oproep om uitsluitend naar school te komen voor dringende zaken. We denken hierbij aan:

 • leerlingen die lesmateriaal uit hun kluisje willen halen;

 • leerlingen uit leerjaar 1 van wie beide ouders vanwege vitale werkzaamheden elders niet voor opvang kunnen zorgen. Neem voor meer informatie contact op met de teamleider.

 • Mochten leerlingen niet over een laptop of computer beschikken en via hun eigen kennissenkring niets kunnen regelen, dan kunnen zij contact opnemen met hun teamleider. Wij proberen dan een passende oplossing te vinden waarbij examenleerlingen voorrang krijgen.

Wij proberen u/jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en plaatsen zoveel mogelijk informatie op onze website www.develsteincollege.nl.

Met vriendelijke groet,

M.C. den Haan
Rector

 

Onderstaand de brief die 15 maart naar ouders/verzorgers is verstuurd.

Geachte ouders en verzorgers, 

Vanmiddag is bekend gemaakt dat de scholen vanaf morgen dicht gaan. De belangrijkste maatregelen zijn de volgende: 

 • Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot en met 6 april dicht. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in vitale beroepen, het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen.
 • Onderwijspersoneel en mensen in de zorg die niet ziek zijn, kunnen de komende drie weken gewoon naar hun werk.
 • Er wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. Zij krijgen de komende week nadere informatie.
 • In de komende drie weken zal er ook onderzoek worden gedaan in Noord-Brabant naar besmettingsrisico's voor jongeren. Deze informatie zal mede gebruikt worden voor besluiten over het nemen van stappen na 6 april.
 • De maatregelen die eerder waren afgekondigd voor hbo's en universiteiten worden verlengd tot 6 april.

Wat betekent dat voor het DevelsteinCollege?  

De school is vanaf morgen tot nader order in principe gesloten voor leerlingen, uitgezonderd voor leerlingen met ouders in de vitale beroepen. Bent u een ouder met een beroep zoals genoemd in de categorie ‘cruciale beroepen’ en wilt u uw kind deze week naar school laten komen, neemt u dan morgenochtend contact op met de school. De lijst met cruciale beroepen kunt u via deze link terugvinden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Morgenochtend komt de schoolleiding bij elkaar om een uitgebreider plan te maken en wordt u verder geïnformeerd. Probeert u het naar school bellen zo veel mogelijk te beperken. Via de website, mail en social media proberen we u zo accuraat mogelijk te informeren.

Onze prioriteit ligt op twee vlakken. Ten eerste gaat onze aandacht uit naar de examenklassen en in de tweede plaats willen we voor de overige klassen zorgen voor een zo groot mogelijke continuïteit van het onderwijskundige proces. Op beide zaken ga ik kort in. 

Aangezien er over de examenklassen weinig gezegd is in de media, willen we zo veel mogelijk continuïteit houden voor de lessen, toetsen enz., mits de overheid dat toestaat. Hoe precies, dat zullen we later in de week met u en de leerlingen delen. De teamleiders en docenten zullen we daarbij een centrale rol geven. 

Voor de niet-examenklassen denken we vooral aan online onderwijs. Somtoday is natuurlijk een prima middel, maar er zal nog meer nodig zijn.  

We doen hierbij op u en uw kind(eren) ook een beroep als het gaat om meewerken aan de continuïteit en dat zal ook van u en uw zoon of dochter het nodige vragen. We zijn ervan overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze situatie door te komen. Als u en uw kinderen bereid zijn daaraan mee te werken, dan kunnen we de schade beperken. Daarom wil ik u met klem vragen om de communicatie via mail, website en social media dagelijks te volgen. Voor de ondersteuning en begeleiding van uw kind hebben we u hard nodig. 

Namens de gehele schoolleiding wens ik u veel sterkte. Het zal ook in uw privésituatie de nodige hectiek geven en daarbij hopen we dat u en uw familie gezond blijven. 

Met vriendelijke groet, 

Matthijs den Haan 

Rector 

 


Terug naar home