DevelsteinCollege

Missie en visie

De missie van het DevelsteinCollege:

Het DevelsteinCollege biedt gedegen en uitdagend onderwijs vanuit een pedagogisch optimistische gedachte en erkent en waardeert verschillen.

De visie op het onderwijs:

Het DevelsteinCollege haalt zijn inspiratie uit het woord van God en wil een school zijn die zijn leerlingen:

  • in een veilige en gezonde omgeving goed onderwijs en passende ondersteuning biedt;
  • helpt hun talenten zo veel mogelijk te ontwikkelen;
  • ondersteunt om op te groeien tot volwassenen die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en hun plaats in de maatschappij;
  • leert in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;
  • stimuleert een open houding t.o.v. andere culturen en denkwerelden te ontwikkelen.

Daarnaast wil het DevelsteinCollege een betrouwbare school zijn met zichtbare en herkenbare waarden en normen, een school waarin respect en aandacht de basis zijn van ons gedrag. Het DevelsteinCollege wil ook een school zijn die leerlingen meer biedt dan kennis alleen en die gelooft in het aanleren van een bepaalde discipline, omdat die noodzakelijk is voor een verantwoordelijke studie- en levenshouding. Omdat niemand hetzelfde is, erkennen wij verschillen en spelen er naar vermogen op in door extra mogelijkheden aan te bieden om talenten zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen en door extra te begeleiden als dat nodig is. Daar waar het kan differentiëren we in tempo, in werkvormen en in moeilijkheidsgraad.

Gedurende de opleiding verschuift de verantwoordelijkheid voor het leerproces steeds meer in de richting van de leerling. Voor dat groeiproces zijn de leerling, de docent en de ouders verantwoordelijk.

Wij streven er naar het onderwijs te geven dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs daar waar dat zinvol is met behoud van het goede uit het verleden.

In ons onderwijs richten we ons op drie elementen: kennis, vaardigheden en attitude. Om goed te functioneren volstaat kennis alleen niet. Daarom is er daarnaast ruimte voor vaardigheden en attitude, een juiste studie-, beroeps- en levenshouding. In alle afdelingen is er volop aandacht voor kennis Ã¨n vaardigheden, want met kennis alleen doen we de leerlingen in deze 21e eeuw tekort. Wij benaderen onze leerlingen vanuit een pedagogisch optimistische gedachte. Dat betekent dat we hoge verwachtingen van onze leerlingen hebben. Dat is zichtbaar doordat we bijvoorbeeld uitgaan van wat de leerlingen als voorkennis hebben en doordat we hen helpen die kennis verder uit te bouwen.
We hebben er bovendien vertrouwen in dat leerlingen het kunnen en dat vertrouwen stralen wij uit en brengen wij op hen over. We stimuleren onze leerlingen als dat nodig is en prijzen hen waar dat kan. Daarnaast bespreken we gedrag en prestaties van onze leerlingen op een postitieve manier, tonen we interesse in de leerlingen en treden hen tegemoet met een open, respectvolle houding. We vertonen voorbeeldgedrag en houden ons aan gemaakte afspraken.

  

Schoolbeleidsplan

Meer informatie vindt u in het Schoolbeleidsplan dat u hieronder kunt downloaden.
Het schoolbeleidsplan is tot stand gekomen vanuit conceptteksten, opgesteld door de leden van het dagelijks bestuur. Deze teksten zijn vervolgens voorgelegd aan meelezers en waar nodig aangepast aan hun opmerkingen. Vervolgens is het concept uitgebreid besproken binnen het Breed Beraad en  voorgelegd aan de personeelsleden in de vorm van rondetafelgesprekken. Ten slotte is het plan voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

 Schoolbeleidsplan 2016-2020.pdf